Vi använder cookies för att förbättra  användarvänligheten på sidan och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.
Genom att använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

Beskrivning av filen

Avsnitt 10 och 24 i personuppgiftslagen (523/1999)

Datum för utkast: 15 februari 2016

Observera att det här är en inofficiell översättning enbart avsedd som information.

1. Controller/Företag
Orion Diagnostica Oy
Organisationsnummer: 1855216-1
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Esbo
Finland
Tel. +358 10 4261

2. Ansvarig person/kontaktperson
(Contacts in English:)
Vice President, Marketing
Gabriella von Flittner
Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Esbo
Finland
Tel. +358 10 4261
E-post: 

email_address_Flittner 

3. Registernamn
Orion Diagnosticas partner-, kund- och marknadsföringsregister 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter/syftet med användningen av registret
Syftet med användningen av det här registret är att: 

 • upprätthålla Orion Diagnostica Oys kundservice och kundrelationshantering
 • distribuera nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial
 • marknadsföra och direktmarknadsföra Orion Diagnostica Oys produkter och tjänster enligt medgivande från användare och enligt vad lagen tillåter
 • använda det för personanpassning vid besök eller kommunikation
 • underlätta leverans av Orion Diagnostica Oys produkter och tjänster, underlätta för verksamheten och pågående utveckling av verksamheten, produkter och tjänster
 • sprida information inom Orion Diagnostica Oy och mellan Orion Diagnostica Oy och dess auktoriserade leverantörer och affärspartner för att underlätta leveranser av Orion Diagnostica Oys produkter och tjänster
 • uppfylla Orion Diagnostica Oys lagstadgade skyldigheter gällande hantering av personuppgifter
 • besvara förfrågningar

Orion Diagnostica Oy kommer inte att sprida insamlade data för kommersiella ändamål utanför Orion Group eller dess auktoriserade leverantörer eller andra affärspartner.

5. Registrets innehåll
Följande data kan samlas in med hjälp av den här tjänsten: 

 • användarens namn, användarens företag eller annan organisation, företags-/organisationsadress, användarens befattning i organisationen, användarens telefonnummer, användarens e-postadress
 • serienummer för de instrument som används, produkter som används, information om produkter och tjänster som används
 • information om användarens geografiska plats och hemort, varumärke och typ för användarens webbläsare, användarens aktuella IP-adress
 • information om prenumeration på utskickslista och marknadsföringsmaterial
 • kundfeedback, frågor som rör användaren. 

(Orion Diagnostica Oy-produkter och -tjänster som nämns här kan även innefatta produkter och tjänster från tredje part som säljs och distribueras av Orion Diagnostica Oy.)

6. Vanliga informationskällor  
Personen anger uppgifter om sig själv på webbplatsen.

7. Vanliga destinationer för spridning av data och huruvida uppgifter ska överföras till länder utanför EU eller EEA
Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EEA.

8. Principerna för hur data arkiveras/registreras är säkra
A. Manuellt register
Manuella uppgifter ska lagras på en plats med begränsad åtkomst och endast vara tillgängliga för behöriga personer. 

B. Register i elektronisk form
Data ska lagras på en plats med begränsad åtkomst och endast vara tillgängliga för behöriga personer. Registren lagras i skyddade Content Management Systems (CMS) och Customer Relationship Management (CRM) Systems hos Orion Diagnostica Oy.  

9. Åtkomsträttigheter och förverkligande av åtkomsträttigheter
Berörd person ska, efter att ha tillhandahållit tillräckliga sökkriterier, ha åtkomsträttigheter till uppgifter om sig själv i personuppgiftsfilen eller till ett meddelande om att filen inte innehåller sådana uppgifter. Controllern ska också ge den berörda personen information om vanliga uppgiftskällor i filen, om användningen av uppgifterna i filen samt de vanliga destinationerna för spridande av uppgifter.

En person som vill ha åtkomst till de uppgifter som rör honom/henne enligt ovan ska begära detta från ansvarig person på Orion Diagnostica Oy genom ett personligen underskrivet eller på annat sätt jämförbarligen verifierat dokument.

Begäran om åtkomsträttigheter ska riktas till kontaktpersonen på Orion Diagnostica Oy (enligt ovan). 

10. Rättelser och förverkligande av rättelser
En controller ska, på eget initiativ eller på begäran av berörd person, utan fördröjning rätta till, radera eller lägga till personuppgifter som finns i hans/hennes personuppgiftsfil om de är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella med hänsyn till syftet. Controllern ska också förhindra spridning av sådana uppgifter om detta skulle kunna äventyra sekretesskyddet för berörd person och hans/hennes rättigheter.

Om controllern vägrar att behandla begäran om rättelse av ett fel från berörd person ska ett skriftligt dokument om detta utfärdas. I dokumentet ska också orsaken till denna vägran anges. I ett sådant fall kan den berörda personen ta upp saken med ombudsmannen för dataskydd.

Controllern ska meddela rättelsen till de mottagare vars uppgifter har spridits och till källan till de felaktiga personuppgifterna. Det finns dock ingen meddelandeplikt om detta visar sig vara omöjligt eller orimligt svårt.

Begäran om rättelse ska riktas till kontaktpersonen på Orion Diagnostica Oy (enligt ovan).