Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Easicult-tester

Easicult-dipslidetester är avsedda för kontroll av mikrobiologisk förorening (total bakteriehalt och svamp) i olika industriella omgivningar. Testerna kan utföras på plats alternativt användas som ett bekvämt transportmedium för prover. Användaren behöver ingen särskild utbildning för att använda Easicult och det krävs varken förberedelser eller utrustning.

Allmänt

Med hjälp av Easicult-dipslidetester blir det lättare att upprätthålla en hög mikrobiologisk kvalitet under hela tillverkningsprocessen. Testerna kan underlätta optimeringen av biocidanvändningen och på så sätt bidra till att förlänga livscykeln för de industriella processvätskorna, förebygga avlagringar och/eller korrosion samt minimerar driftsavbrott på grund av mikrobiella föroreningar.

Easicult-dipslidetester finns i flera versioner:
Easicult Combi för samtidig påvisning av total bakteriehalt, jäst och mögel.
Easicult TTC för påvisning av total bakteriehalt Easicult M för påvisning av svampföroreningar.

Fördelar med Easicult-tester

  • Färdiga tester att använda på plats för kontroll av mikrobiella föroreningar
  • Etablerad och tillförlitlig metod som ger säkerhet och trygghet
  • Inget räknande av kolonier - enkel resultattolkning med hjälp av en tolkningsmall

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Metod

Odling

Provmaterial Vätska
Svarstid Inkubation i 1 - 7 dagar beroende på vilken produkt och temperatur som används
Avläsning av resultat Visuell semikvantitativ
Förvaring 18 - 25 °C
Övrigt material som behövs
  • En inkubator kan användas
Registrerat varumärke Easicult är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om testerna

Easicult-tester kan användas för mikrobiell kontroll av skärvätskor, kylvätskor, bränsle- och oljetankar samt industriella vätskor i pappers- och massaindustrin. Testerna kan även användas inom kosmetikaindustrin och i färg- och lösningsmedelsindustrin.

Easicult Combi är en dipslide med två medier som på den ena sidan är täckt med TTC-agaragar vilket gynnar tillväxten av de vanligaste bakterietyperna. Den andra sidan är täckt med Rose Bengal-agaragar som gynnar tillväxten av mögel och jäst. Dipsliden är avsedd för samtidig påvisning av total bakteriehalt, jäst och mögel.

Easicult TTC är täckt på båda sidorna med TTC-medium vilket gynnar tillväxten av de vanligaste bakterietyperna. Testet är avsett för påvisning av total bakteriehalt.

Easicult M är täckt på båda sidorna med ett tillväxtmedium som gynnar tillväxten av mögel och jäst. Testet är avsett för kontroll av svampföroreningar i olika industriella omgivningar.

Både Easicult Combi och Easicult TTC finns i två olika dipslide-versioner: med polystyrenrör (PS) och med polypropylenrör (PP). Produkten med PP-rör ger längre stabilitet än med PS-rör. Om testet exponeras för varierande omgivningsvillkor rekommenderas dock användning av PS-rör eftersom det samlar mindre kondens.

Dokument och material

Sälj- och marknadsföringsmaterial

Easicult Family Brochure (SE)

Easicult Model Chart (EN)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Jet Fuel (EN)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Metalworking Fluids (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

Easicult TTC IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67683

Easicult Combi IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67987

Easicult M IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67686

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: Easicult tests > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Vanliga frågor och svar

Hur ska Easicult kasseras?
Eventuell tillväxt på dipslides kan vara patogen. Därför ska använda dipslides kasseras genom förbränning, autoklavering eller genom nedsänkning i desinfektionsmedel över natten. Följ alltid lokalt gällande regler och bestämmelser.

Är alla kolonier på den ”rosa sidan” av Easicult Combi-dipsliden jäst eller mögel? Är alla kolonier på den ”ljusa sidan” bakterier?
Den ”rosa sidan” är täckt med Rose Bengal-agaragar och avsedd för upptäckt av jäst och mögel. Den innehåller antibiotika för att hämma tillväxt av bakterier. I en del sällsynta fall kan dock vissa bakterier vara resistenta mot denna typ av antibiotika.
Den ”ljusa sidan” är TTC-agar som gynnar tillväxten av de flesta bakterier. Det gäller även för bakteriell agar. Dessutom kan många jäst- eller mögeltyper fortfarande förekomma på TTC-agar, eftersom det inte innehåller några hämmande ämnen. Vanligtvis tar tillväxt av jäst och mögel längre tid än tillväxten av bakteriekolonier.

Min testyta blev röd eller rosa nästan direkt. Betyder det att det finns mycket bakterier?
Nej, det rör sig troligen om en kemisk reaktion. TTC-färgen på Easicult TTC och Easicult Combi (TTC tillsätts till mediet för att färga kolonierna röda) reagerar när näringsämnen i mediet bryts ned. Den här reaktionen kan orsakas av bakterier eller av vissa kemikalier. Om färgförändringen beror på en kemisk reaktion bör den inträffa inom de första 15 - 30 minuterna. Under den tidsperioden visas heller inga kolonier på testytan.

Vad betyder 103, 104, 105 och så vidare?
Den upphöjda siffran anger talets tiopotens. Om ett prov tolkas innehålla 103 mikroorganismer/ml, innebär det att det finns 10 x 10 x 10 eller 1 000 mikroorganismer i provet. Om det finns 104 mikroorganismer betyder det 10 000 mikroorganismer och så vidare.

Jag har fått resultaten tillbaka från laboratoriet men jag är osäker på vad de betyder.
TPC (Total Plate Count), TVC (Total Viable Count) och PC (Plate Count) är olika begrepp som används vid beräkning av totalt bakterieantal. Laboratoriet rapporterar normalt resultatet med hjälp av siffrorna 1 - 10 upphöjt till 10. Till exempel: 2,4 x 103 anger att 2 400 bakterier identifierades per milliliter. Resultatet från ett Easicult-test som utförts på samma prov skulle bli 103.

Jag inkuberade testerna under längre tid än 48 timmar. Kan det medföra problem?
Det går bra att inkubera testerna i 48 timmar eller längre. I många fall rekommenderas längre inkubationstid så att sådana organismer som växer långsammare visas.

I instruktionerna till kitet anges en inkubationstid på 24 - 36 timmar. Hur länge bör jag inkubera testerna?
Om testerna inkuberas i rumstemperatur rekommenderar vi en inkubationstid på två till fyra dagar. Om du inkuberar testerna vid 30 ºC kan de avläsas efter 24 timmar och sedan sättas tillbaka i inkubatorn och kontrolleras igen efter 48 och 96 timmar.

En del av kolonierna är väldigt stora. Betyder det att det finns fler mikroorganismer?
Nej, storleken på ”pricken” eller kolonin är oberoende av antalet mikroorganismer. I princip kan man säga att ju färre mikrober som finns, ju mer yta och näringsämnen får de, vilket kan leda till att kolonierna blir stora till ytan. Det förekommer dock undantag från detta.

Finns det någon Easicult-produkt som identifierar specifika mikroorganismer, till exempel Legionella eller andra patogen?
Identifiering av specifika mikroorganismer är mer komplex och utförs vanligen endast i mikrobiologiska laboratorier. Easicult-dipslides är inte avsedda för att detektera specifika patogen.

Ska testerna inkuberas ljust eller mörkt?
Det spelar ingen roll eftersom förekomsten av ljus inte har någon påverkan på testet. Under inkubationen bör man dock undvika att testet exponeras för direkt solljus.

En del av kolonierna som har utvecklats är inte rödfärgade på Easicult TTC agar. Vad betyder detta?
Kolonierna färgas röda på grund av reduktion av indikatorfärgen. Färgen tillsätts för att det ska gå lättare att se kolonierna mot testytan. En del bakterier reducerar inte den här färgen och det kan leda till att vissa kolonier inte får någon färg.

Hur ska Easicult förvaras?
Easicult ska förvaras vid rumstemperatur och skyddas från drag och temperaturväxlingar för att bevara fuktinnehållet och balansen mellan näringsämnena i agaren. Undvik frysning och direkt solljus.

I testinstruktionerna till kitet anges ett temperaturintervall för inkubationen. Vilken temperatur ska jag använda för inkubation?
Om du använder en inkubator ska testerna inkuberas vid 27 - 30 ºC. Om du inte använder någon inkubator inkuberar du testerna vid rumstemperatur (18 - 25 ºC). I så fall rekommenderar vi en förlängd inkubationstid.

Hur stort antal bakterier är acceptabelt i kylvatten?
En generell riktlinje är 103 - 104 CFU/ml för kylvatten. Du bör dock kontrollera vilken bakterienivå som är godtagbar för det specifika systemet.

Jag har en förpackning med Easicult-tester som har passerat utgångsdatumet. Kan testerna användas ändå?
Easicult-testerna har utgångsdatum tryckt på sidan av varje förpackning. Utgångsdatumet har beslutats baserat på stabilitetsdata i realtid. Easicult bör användas före utgångsdatum för att säkerställa tillförlitliga resultat.

Är du intresserad av de här produkterna?